REGULAMIN

REGULAMIN PORTALU ZIELONAFIRMA.ORG.PL

§ 1

WSTĘP

1. Portal www.zielonafirma.org.pl (zwany dalej Portalem) to strona internetową znajdująca się pod adresem internetowym www.zielonafirma.org.pl wraz ze wszystkimi jej podstronami i podserwisami
2. Właścicielem Portalu (zwanym dalej Właścicielem) jest firma EVACO sp.z.o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 13/13a, Kraków 30-347.
3. Niniejszy regulamin, wraz z załącznikami stanowi integralną część Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) i określa warunki korzystania i funkcjonowania Portalu z uwzględnieniem praw i obowiązków zarejestrowanych Użytkowników Portalu oraz praw i obowiązków Właściciela Portalu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.

§ 2

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1. Rejestracja w Portalu jest bezpłatna i jednoznaczna z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wszystkie serwisy i usługi Portalu wymagające logowania, są dostępne po uprzedniej rejestracji w Portalu. Rejestrując się użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich serwisów portalu zielonafirma.org.pl, które wymagają logowania. Niektóre z usług należy aktywować samodzielnie w profilu użytkownika.
3. Rejestracja użytkownika dokonywana jest po podaniu nazwy wyświetlanej, adresu e-mail i hasła oraz po weryfikacji przez aktywację linku przesłanego na podany w rejestracji adres e-mail.
4. Dane uzupełniane są w „Edycji profilu”. Podawanie uzupełniających danych o użytkowniku jest nieobowiązkowe.
5. Użytkownik dodając dane w profilu, gwarantuje, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę konta.
6. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość dokonywania edycji i usunięcia swoich danych poprzez dezaktywację swojego konta.
7. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia wpisu Użytkownika bez podania przyczyny i konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
8. Użytkownik może całkowicie usunąć swoje konto za pośrednictwem administratora serwisu, przesyłając prośbę o usunięcie konta na adres e-mail zgloszenie@zielonafirma.orgbądź poprzez kliknięcie w link dezaktywujący
9. Zabrania się udostępniania danych dostępowych do konta Użytkownika osobom trzecim.
10. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych w formularzach danych teraz i w przyszłości, zgodnie z polskim prawem, w szczególności Ustawą o „Ochronie Danych Osobowych” z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 833) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. (DZ.U. nr 144 poz. 1204) „O świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
11. Rejestrując się w Portalu lub zapisując na newsletter Użytkownik oświadcza, iż zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną od Właściciela Portalu, oraz innych firm związanych z nim współpracą, informacji handlowych zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z dnia 18.07.2002 r.) oraz informacji związanych z funkcjonowaniem portalu zielonafirma.org.pl
12. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo przeprowadzania mailingu oraz prowadzenia marketingu telefonicznego na adresy e-mail oraz numery telefonów i faksów wpisane w Katalogu (zgodnie z Ustawami z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
13. Rejestrując się w Portalu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Portal wszelkich artykułów, zdjęć i innych wartościowych informacji i materiałów umieszczanych przez Użytkownika w zasobach Portalu. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do ich przenoszenia, kopiowania, edycji i umieszczania na swoich stronach www, blogach, w swoich publikacjach elektronicznych i drukowanych. Nie dotyczy materiałów dostarczanych przez Użytkowników w ramach usług, których szczegółowy regulamin stanowi inaczej oraz oznaczeń firmowych zastrzeżonych podlegających prawu patentowemu.

§ 3
ZASADY OGÓLNE

1. W zakresie obsługi, pomocy Użytkownikom i kontroli ich działań, osobami reprezentującymi Portal są: odpowiedzialni za stronę techniczną – Administratorzy, oraz odpowiedzialni za stronę merytoryczną – Moderatorzy serwisów
2. Decyzje Administratora lub Moderatora serwisu wobec działań Użytkowników są ostateczne. Nie zastosowanie się do decyzji Administratora lub Moderatora serwisu może wiązać się z sankcją do całkowitej blokady konta włącznie.
3. Niedozwolone jest:
a. promowanie przez Użytkownika innych stron Internetowych oraz publikowanie jakichkolwiek form reklamowych, poza strefami płatnych reklam i przeznaczonymi do tego polami w katalogach Portalu;
b. wielokrotnego umieszczania tych samych zdjęć, treści czy innych elementów, za wyjątkiem stałych elementów identyfikujących jak np. podpis, awatar itp.;
c. publikowanie treści, które nie przekazują informacji, niezgodnych z tematem i nie będących wartościowymi z merytorycznego punktu widzenia np. sztucznie generujące ruch, służące pozycjonowaniu w wyszukiwarkach itp.;
d. zamieszczanie danych kontaktowych (poza polami do tego przeznaczonymi), takich jak numer Gadu-Gadu, adres e-mailowy, nr telefonu, itp. oraz innych informacji w jakikolwiek sposób mogących wskazywać sposób bezpośredniej komunikacji z Użytkownikiem;
e. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność, umieszczanie treści obraźliwych wobec innych osób;
f. umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie;
g. umieszczania materiałów, informacji, odnośników oraz sum kontrolnych do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich;
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie na stronach portalu informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem:
a. treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej (Art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz Art. 194-196 Kodeksu Karnego);
b. treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za społecznie niewłaściwe;
c. treści zawierających wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.);
d. treści propagujących alkohol (Art. 2.1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.) oraz środki odurzające, narkotyki (Art. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r.);
5. Administratorzy i Moderatorzy mogą edytować, modyfikować, przenosić do dowolnego działu, usuwać wpisy Użytkowników w przypadku:
a. gdy chcą wzbogacić informację o treść, zdjęcie lub odnośniki internetowe;
b. gdy informacja zawiera niedozwolone znaki, treść pisana jest dużymi literami lub wpływa na estetyczny wymiar portalu;
c. gdy wiadomość obniża ogólny poziom portalu;
d. została napisana w sposób niezrozumiały (niepoprawna pisownia, liczne błędy ortograficzne, użycie slangu młodzieżowego);
e. została napisana w nieodpowiednim dziale;
f. została napisana przy braku związku z tematem;
g. jest niezgodna z regulaminem Portalu.
6. Portal nie ma obowiązku poinformowania strony zainteresowanej o działaniach modernizacyjnych wykonanych na danej wiadomości czy temacie.
7. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie materiałów w zamieszczonych na stronach portalu w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody zarządzającego prawami Portalu, jest zabronione.
8. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku, umieszczonego w Portalu. Jednocześnie oświadcza, że osoby, których wizerunek umieścił w Portalu, udzieliły takiego zezwolenia.
9. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących się do tych osób.
10. Wszelkie naruszenia praw autorskich i osobistych prosimy zgłaszać na adres e-mail: zgloszenie@zielonafirma.org.pl podając odpowiedni link.
11. Użytkownicy Portalu mogą zgłaszać wszelkie uwagi oraz pytania dotyczące działania Portalu na adres e-mail: zgloszenie@zielonafirma.org.pl
12. Prośby o możliwość wykorzystania materiałów należy przesłać na adres e-mail: zgloszenie@zielonafirma.org.pl Szczegóły wykorzystania materiałów ustalane są w każdym przypadku indywidualnie z zarządzającym prawami portalu.
13. Komentarze na blogach są moderowane przez twórców blogów.
14. Portal zielonafirma.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za opublikowanie, bądź też nieopublikowanie komentarza na blogach.

§ 4
FORUM

1. Każdy zarejestrowany Użytkownik może wyrażać swoje opinie na forum tematycznym.
2. Szczegółowe zasady korzystania z forum określone są w Regulaminie Forum zielonafirma.org.pl, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

§ 5 

ZASADY ZAMIESZCZANIA REKLAM

1. Zamieszczanie reklam w Portalu jest odpłatne.
2. Cena reklamy ustalana jest indywidualnie dla każdego zlecenia na podstawie obowiązującego cennika.
3. Możliwe jest udzielanie rabatów i upustów ustalanych indywidualnie dla każdego reklamodawcy.
4. Cennik Reklam podawany jest bez uwzględnienia podatku VAT.
5. Portal zielonafirma.org.pl zastrzega sobie prawo do negocjacji cen emisji reklam i innych usług.
6. Rozpoczęcie świadczenia reklamy i innych usług przez portal zielonafirma.org.pl następuje na podstawie zlecenia w formie pisemnej, zawierającego dokładne dane podmiotu zlecającego oraz potwierdzającego przedmiot i warunki zlecenia, zgodnie z przedstawioną przez Portal ofertą.
7. Pośrednicy reklamowi zlecający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni wobec portalu zielonafirma.org.pl za regulowanie należności wynikających z przyjętych zleceń reklamowych.
8. Zabrania się zamieszczania reklam o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
9. Informacje mające charakter reklamowy lub promocyjny dodawane przez Użytkownika bez zgody Właściciela Portalu są natychmiastowo usuwane.
10. Publikowane na stronach portalu zielonafirma.org.pl informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Portal zielonafirma.org.pl nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

§ 6
DZIAŁ PUBLIKACJI UŻYTKOWNIKÓW

1. Portal zielonafirma.org.pl zawiera dział publikacji, który służy do umieszczania w serwisie artykułów i publikacji napisanych przez użytkowników portalu.
2. W wyżej wymienionym dziale każdy zalogowany użytkownik ma prawo do dodawania własnych publikacji, artykułów do brania udziału w konkursach, pisania komentarzy.
3. Wpisy i obrazy dodane przez Użytkownika mogą zostać skasowane bez podania przyczyny.
4. Użytkownik oświadcza, iż posiada prawa autorskie do materiałów nadsyłanych do Serwisu (w tym zgodę na publikację wizerunku osób prezentowanych na zdjęciach) oraz, że pokryje wszelkie szkody poniesione przez właściciela Serwisu jeśli którekolwiek z w/w oświadczeń okaże się nieprawdziwe.
5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za przesyłane do serwisu materiały.
6. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowania materiału bez podania przyczyny.

§ 7
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Właściciel oraz Administratorzy dołożą wszelkich starań, aby Portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za:
a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Portalu zielonafirma.org.pl;
b. problemy w funkcjonowaniu portalu zielonafirma.org.pl, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administratorzy ani Właściciel przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec;
c. niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu korzystanie z portalu zielonafirma.org.pl przez Użytkowników;
d. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie informacji udostępnionych przez Użytkowników Portalu;
e. przerwy w funkcjonowaniu Portalu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Administratorów i Właściciela Portalu;
f. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratorów i Właściciela Portalu.
2. Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu może podejmować tylko i wyłącznie Właściciel.
3. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Portalu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Portalu, udzielanymi poradami, opiniami o Portalu i innych, co do których uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
4. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu i/lub Serwisów.
5. Portal dokłada wszelkich starań, aby treści w portalu były aktualne, kompletne, prawdziwe i zgodne z prawem, mimo to informacje zawarte w portalu powinny być indywidualnie sprawdzone i przeanalizowane przez Użytkownika. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Portalu.
6. Portal zielonafirma.org.pl nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisach informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników.
7. Regulamin Portalu obowiązuje od momentu opublikowania. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Właściciela Portalu, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu.

§ 8
ZAŁĄCZNIKI

1. Regulamin Forum zielonafirma.org.pl
2. Regulamin kalkulatora CO2
3. Polityka Ochrony Prywatności

.