Gospodarstwo ekologiczne – wymogi prawne

Gospodarstwo ekologiczne – wymogi prawne

Przekształcenie gospodarstwa w gospodarstwo ekologiczne, to proces czasochłonny wiążący się z kontrolami jednostki kontrolującej. Zanim zdecydujesz się na przekształceni swojego gospodarstwa zapoznaj się z wytycznymi jakie musisz spełnić.

KTOCO ROBIKIEDY
RolnikZgłasza swoje zainteresowanie rolnictwem ekologicznym i prosi o odnośne informacje. Można je przesłać listem, faxem, np. w takiej formie: Zainteresowany przestawianiem gospodarstwa na rolnictwo ekologiczne proszę o przesłanie informacji dotyczących kryteriów produkcji oraz trybu i warunków kontroli warunkujących uznanie gospodarstwa za przestawiające się na rolnictwo ekologiczne.W dowolnym terminie
Jednostka KontrolnaRejestruje gospodarstwo oraz wysyła rolnikowi niezbędne informacje oraz kartę zgłoszenia.W ciągu miesiąca
RolnikRolnik Odsyła wypełnioną kartę zgłoszenia do jednostki kontrolnej.W dowolnym terminie
Jednostka KontrolnaWysyła rolnikowi umowę w sprawie przeprowadzenia kontroli wraz z informacjami o: trybie i terminie uiszczenia opłaty za nią, wysokości dotacji eko-rolniczych, i innych.Do 10 maja
RolnikPrzesyła podpisaną umowę w sprawie kontroli do jednostki kontrolnej, wraz z mapką geodezyjną gruntów własnych, i dzierżawionych /odrys geodezyjny; jednocześnie opłaca kontrolę.Do końca maja
Jednostka KontrolnaInspektor (z 2-3 dniowym wyprzedzeniem) zapowiada wizytę kontrolną.Do końca lipca
RolnikUczestniczy w inspekcji; jeśli nie może - wskazuje inną osobę z rodziny (pracownika). Do końca lipca
Rolnik + inspektorDokonują lustracji pól i obiektów gospodarstwa, analizy dokumentacji (księga gospodarstwa, zapisy działań, faktury zakupu środków do produkcji, pasz, leków). Stan gospodarstwa jest zapisywany w protokole z inspekcji podpisywanym przez inspektora i rolnika. Do końca lipca
Jednostka KontrolnaPo dokonaniu analizy dokumentacji kontrolnej podejmują decyzję o nadaniu statusu gospodarstwu: certyfikat, II lub I rok przestawiania, ewentualnie odmowa i wystawia dokumenty informujące o statusie gospodarstwa (w okresie przestawiania - zaświadczenia, przestawionym - certyfikaty).W sierpniu
Jednostka KontrolnaWysyła rolnikom poświadczony formularz wniosku o dotacje eko-rolnicze.We wrześniu
RolnikUzupełniony wniosek o dotacje składa we wskazanej instytucji płatniczej. Do 30 września

Szereg dokumentów i rozporządzeń pozwoli ci się przygotować do zmian.

 • Rozporządzenie Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.U.L. 189 z 20.07.2007 r, s.1).
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 967/2008 z dnia 29 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
 • Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 250 z dnia 18 września 2008 r.).
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1254/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 710/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustanawiania szczegółowych zasad dotyczących ekologicznej produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i ekologicznej produkcji wodorostów morskich.
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich.
 • USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 09. Nr 116, poz. 975)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów podlegających kontroli upoważnionej jednostki certyfikującej.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej nawozy i środki poprawiające właściwości gleby do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych nawozów i środków.
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie określenia jednostki organizacyjnej kwalifikującej środki ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz prowadzącej wykaz tych środków.

.