Case study « Mobilna Sortownia odpadów komunalnych «

Case study « Mobilna Sortownia odpadów komunalnych «

Projekt pod nazwą ”Mobilna Sortownia odpadów komunalnych” został przygotowany i wprowadzony przez PUK van Gansewinkel Polska w Krakowie.
Projekt zakładał przystosowanie istniejącej infrastruktury technologicznej do wprowadzenia zmian związanych z sortowaniem otrzymywanego i dostarczanego strumienia odpadu komunalnego. W tym celu zainstalowano mobilne urządzenie do przesiewania odpadów komunalnych wraz z instalacją 2 stanowisk do ręcznego sortowania strumienia, ze szczególnym naciskiem na odzysk takich frakcji jak: szkło, metal, aluminium, drewno, części AGD.
Celem nadrzędnym projektu było zwiększenie odzyskiwanego strumienia odpadów przeznaczonego do dalszego recyklingu i obniżenie ilości utyliowanego odpadu na składowiskach komunalnych

Do momentu wprowadzenia mobilnego przesiewacza i ręcznej sortowni odpadów, zdecydowana więszość odpadu była bezpośrednio transportowana na miejsce ostatecznego składowania, czyli na składowisko odpadów komunalnych. Sortowanie odpadów w głównej mierze polegało na metodzie wybiórczego sortowania różnych frakcji, bazując na otrzymanym odpadzie posortowanym w miejscu powstania odpadu (np. poprzez selektywną zbiórkę odpadu, głównie szkło i papier).

Dodatkowo dokonano przeniesienia dotychczasowej rampy załadunkowej mieszczącej się w środku hali przeładunkowej, poprzez jej likwidację i zbudowanie nowej rampy na zewnątrz hali. Dzięki temu zabiegowi zyskano dodatkową powierzchnię magazynową, która została wykorzystana do gromadzenia odzyskanego surowca. Ponadto wprowadzono bardziej restrykcyjne procedury związane z przyjmowaniem i sortowaniem bezpośrednim otrzymywanego surowca odpadów od dostawców zewnętrznych. Przyjmowanie selektywnego odpadu (zgromadzonego m.in.w kolorowych workach, różnych dla każdej frakcji lub jednolitego w całym transporcie) polega na magazynowaniu posortowanej frakcji w wydzielonych miejscach hali, dedykowanych do danego typu odpadu, dzięki czemu odpady nie są mieszane.
Odzyskiwany materiał jest wykorzystywany w procesie dalszego recyklingu. Szkło trafia do huty szkła, metal – jako wsad do huty metalu, aluminium – jako wsad do huty aluminum, drewno – m.in. jako materiał do budowy płyt wiórowych, części agd – są przekazywane dalszym firmom recyklerskim w celu poddaniu dalszemu procesowi recyklingu.

W wyniku zastosowania nowej technologii uzyskano nastepujące rezultaty:

  • Zdecydowany wzrost odzyskiwanego surowca przekazywanego do dalszego procesu recyklingu, od 3 do 5% całego strumienia. Szacowana wartość to około 1 500 ton / rok.
  • Zmniejszenie ilości składowanego odpadu na składowiskach komunalnych. W wyniku wszystkich działań, szacowana wartość wyniesie około 5 500 ton/rok
  • Obniżenie kosztu utylizacji odpadu.
  • Odzysk frakcji ciężkiej (podsitowia), będącej poszukiwanym elementem wypełnienia składowisk komunalnych oraz materiałem do rekultywacji terenów zdegradowanych. Uzyskana frakcja stanowi około 20% całego strumienia. Szacunkowo daje to około 8 500 ton/rok odzyskanej frakcji.
  • Podsitowie stanowi również jeden z komponentów wykorzystywanych do produkcji izolingu.Szacowana ilość przeznaczona do izolingu wynosi 5% podsitowia.

W wyniku przesiania uzyskiwana jest frakcja o nazwie ‘’nadsitowie’’, frakcja ta stanowi jeden ze składników do produkcji alternatywnego paliwa, wykorzystywanego m.in w prcesie spalania w cementowiach.Szacowna ilość przeznaczona do tego celu wynosi ok 5 000 ton./rok.