Kryteria międzynarodowego certyfikatu Green Key

key-618726_1280

Po spełnieniu kryteriów dotyczących systemu zarządzania środowiskowego, edukacji pracowników i gości hotelowych kierownictwo Hotelu Amber skupiło się na kryteriach technicznych dotyczących zarządzania zasobami wykorzystywanymi w hotelu. Czwartą grupą kryteriów certyfikatu Green Key są kryteria związane z zarządzaniem zużyciem wody.

Zużycie wody powinno być monitorowane co najmniej jeden raz w miesiącu
Do tej pory zużycie wody i innych zasobów monitorowano poprzez odczyty z otrzymywanych faktur. Kierownictwo Hotelu Amber zdecydowało, że oprócz odczytów z faktur jeden z pracowników hotelu dokonywał będzie odczytów liczników wody. Wyniki zapisywane będą w przeznaczonym w tym celu zeszycie. W ten sposób uzyskany zostanie dwustopniowy system monitorowania zużycia wody. Dodatkową zaletą będzie to, że możliwe będzie także weryfikowanie wartości zużycia wody w porównaniu do otrzymywanych na fakturach.

Nowo zakupione toalety nie powinny zużywać więcej niż 6 l wody
Wyposażenie Hotelu Amber nie było modernizowane od czasu budowy obiektu. Obecnie zamontowane toalety zużywają około 10 l. wody. Kierownictwo hotelu zwróciło jednak uwagę, iż w przypadku planów modernizacji należy wziąć pod uwagę zużycie wody nowo zakupywanych urządzeń i wyposażenia. Po rozmowie z pracownikiem technicznym hotelu okazało się, że są można ograniczyć zużycie wody obecnie zainstalowanych toalet poprzez regulację spłuczki. Nie pozwoli to, co prawda osiągnąć zużycia wody na poziomie 6 litrów jednakże działanie to pozwoli ograniczyć zużycie wody o około 20% i w ten sposób przyczyni się do znacznego zmniejszenia kosztów funkcjonowania obiektu.

Cieknące krany i toalety nie są dozwolone
Kierownictwo Hotelu Amber już wcześniej zwróciło uwagę na pojawiające się problemy techniczne. Wypadki cieknących kranów czy toalet zgłaszane były do tej pory przez personel sprzątający. Kryterium certyfikatu Green Key dotyczące tego aspektu umożliwiło podjęcie decyzji o wzmocnieniu kontroli wszelkich usterek technicznych w pokojach. Kierownictwo hotelu zdecydowało, że pierwszym etapem kontroli będzie personel sprzątający pokoje, kolejnym etapem będzie sprawdzanie posprzątanych pokoi przez kierownika. Kierownictwo hotelu postanowiło także, ze zwiększy wrażliwość gości na występujące w pokojach usterki techniczne, aby zgłaszane one były także przez gości.

W każdej toalecie powinien znajdować się kosz na odpady
Spełnienie tego kryterium nie wymagało żadnych dodatkowych decyzji, ponieważ kosze na odpady zawsze znajdowały się w łazienkach hotelowych.

Ze słuchawek prysznicowych nie powinno wypływać więcej wody niż 9 l na minutę, natomiast z baterii kranowych nie więcej niż 8 l. na minutę (D.6.)
Do tej pory kierownictwo hotelu nie przywiązywało wagi do ilości wody, która wypływa z baterii kranowych lub słuchawek prysznicowych. Kryterium to spowodowało zwiększenie nadzoru nad tą kwestią. Po wykonaniu prostych pomiarów okazało się, że zarówno ze słuchawek prysznicowych, jak i z kranów wypływa więcej wody niż dopuszcza kryterium certyfikatu. Szybko jednak okazało się, że można zarówno w słuchawkach prysznicowych, jak i bateriach kranowych zainstalować perlatory, które ograniczą wypływ wody, co najmniej o 30% w sposób niezauważalny dla gości hotelu. Zainstalowanie perlatorów, których koszt jest relatywnie niski pozwoli z jednej strony spełnić kryterium programu Green Key, z drugiej zaś znacznie zredukować zużycie wody.

Pisuary nie powinny zużywać więcej wody niż to konieczne
Kierownictwo Hotelu Amber rozpatrywało to kryterium w kontekście wiecznie cieknących pisuarów spotykanych, w szczególności w publicznych toaletach czy częściach publicznych hoteli. Pisuary Hotelu Amber wyposażone są w czujniki światła, które uruchamiają spłukiwanie automatycznie.

Nowo zakupione zmywarki nie powinny zużywać więcej wody niż 8 litrów na jeden cykl mycia
Wyposażenie kuchni podobnie do wyposażenia toalet nie było zmieniane od momentu budowy obiektu. Kryterium certyfikatu pozwoliło jednak kierownictwu hotelu zwrócić uwagę na wielkość zużycia wody planowanych do zakupienia zmywarek.

Instrukcje dotyczące oszczędnego gospodarowania wodą powinny być dostępne w pobliżu zmywarek
Instrukcje dotyczące prawidłowego używania wyposażenia kuchni były dotychczas dostępne w pobliżu urządzeń, których dotyczyły. Kierownictwo Hotelu Amber zdecydowało włączyć tematy oszczędnego gospodarowania zasobami, w tym wodą, do tematów szkoleń pracowników. Celem tej decyzji było między innymi wyrobienie u pracowników nawyków, które pozwolą w dłuższej perspektywie czasu zmniejszyć zużycie zasobów i przyczynią się oszczędności wynikających ze zmniejszenia zużycia wody.

Wszystkie odpady powinny być odbierane przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy i odpowiednio składowane lub utylizowane
Kierownictwo Hotelu Amber posiada podpisane umowy na odbiór odpadów. Fakt ten pozwala spełnić kryterium certyfikatu bez dodatkowych działań.

Ciekłe substancje chemiczne, takie jak środki czyszczące powinny być przechowywane w sposób, który uniemożliwia wycieki oraz skażenie środowiska naturalnego
Środki chemiczne do utrzymywania czystości w hotelu Amber kupowane są w postaci koncentratów przechowywanych w plastikowych pojemnikach. Do przechowywania tego rodzaju substancji wydzielone zostało pomieszczenie gospodarcze hotelu, w którym plastikowe pojemniki z detergentami ustawione zostały na regałach. Pojemniki nie zostały ustawione bezpośrednio na podłodze pomieszczenia, dzięki czemu zdiagnozowanie ewentualnych wycieków stało się łatwiejsze.
Zarządzanie zużyciem wody jest bezpośrednio związane z praniem i czyszczeniem (E). Tym czynnością został poświęcony kolejny rozdział kryteriów certyfikatu Green Key.

Goście powinni być informowani o tym, że ręczniki oraz pościel będzie wymienia tylko na ich życzenie
W Hotelu Amber do tej pory stosowano wywieszki umieszczone w łazienkach informujące o tym, że jeśli gość życzy sobie wymiany ręcznika powinien położyć go na podłodze lub w wannie. W przypadku, gdy gość nie wymaga codziennej wymiany ręczników powinien odwiesić je na haczyku lub kaloryferze. Kierownictwo Hotelu Amber zdecydowało, że w hotelu obowiązywał będzie podobny system w odniesieniu do pościeli. Goście otrzymają jasną informację dotyczącą możliwości wykorzystania pościeli dłużej niż jedną dobę. Ponadto kierownictwo hotelu postanowiło poszerzyć informację dla gości o wpływ, jaki decyzje gości dotyczące codziennego prania ręczników czy pościeli wywierają na środowisko naturalne.

Nowo zakupywane środki czystości oraz środki chemiczne nie powinny zawierać niebezpiecznych dla środowiska naturalnego składników
Kierownictwo Hotelu Amber do tej pory nie zwracało uwagi na skład środków chemicznych stosowanych w hotelu. Głównym kryterium przy wyborze środków chemicznych była cena. Przystąpienie do certyfikatu Green Key spowodowało zwrócenie uwagi na skład kupowanych substancji oraz na ich biodegradowalność. Kierownictwo hotelu zdecydowało skontaktować się z dostawcą środków chemicznych aby przeanalizować ich skład i wpływ na środowisko naturalne. Oprócz tego kierownictwo hotelu postanowiło rozeznać koszty stosowania środków biodegradowalnych, aby zająć stanowisko czy ich stosowanie jest możliwe ze względów finansowych.

Personel powinien być przeszkolony w zakresie odpowiedniego stosowania i dozowania środków chemicznych stosowanych do utrzymania czystości i dezynfekcji
Kierownictwo Hotelu Amber zdiagnozowało problem nieodpowiedniego stosowania środków chemicznych przez personel sprzątający. Efektem tego było zbyt wysokie zużycie środków chemicznych i dezynfekcyjnych. Po konsultacjach z firmą dostarczającą środki chemiczne do hotelu okazało się, że możliwe jest zainstalowanie dozowników w pomieszczeniu, gdzie przechowywane są środki chemiczne. Kierownictwo hotelu zdecydowało o zainstalowaniu dozowników środków chemicznych, aby mieć pewność, że są one stosowane w optymalnych dawkach. Działanie to spowodowało niższe zużycie środków chemicznych, a w konsekwencji pozwoliło na oszczędności finansowe.

Papier toaletowy oraz ręczniki papierowe nie mogą zawierać chloru lub powinny być oznakowane ekocertyfikatem
Kierownictwo hotelu zdiagnozowało ten aspekt. Okazało się, że papier toaletowy i ręczniki uzyskane z recyklingu nie zostały przez kierownictwo hotelu zaakceptowane z powodu niewystarczającego stopnia bieli oraz niewystarczającej jakości. Znaleziono jednak papier toaletowy i ręczniki papierowe wyprodukowane bez zawartości chloru, którego cena nie odbiegała znacznie od dotychczas stosowanego.
W ten sposób piąta grupa kryteriów została spełniona w hotelu Amber. Grupę siódmą stanowią kryteria dotyczące odpadów (F).

Odpady powinny być sortowane
Spełnienie tego kryterium nie wymagało żadnych dodatkowych nakładów ani decyzji, ponieważ w hotelu sortowane są odpady na frakcje: szkło, metal, plastik. Dodatkowo zbierane są baterie. Postanowiono, że dodatkowo odpady segregowane będą podczas sprzątania pokoi. Serwis sprzątający będzie w miarę możliwości segregował odpady w momencie opróżniania pojemników na odpady z pokoi.

Władze lokalne powinny zapewnić odbiór odpadów do miejsca ich składowania lub utylizacji
Kryterium zostało spełnione w momencie podpisania umowy dotyczącej odbioru odpadów i także nie wymagało żadnych dodatkowych działań ze strony hotelu.

Instrukcje dotyczące segregowania odpadów powinny być łatwo dostępne dla personelu
Kierownictwo hotelu podjęło decyzję, że w celu zapewnienia odpowiedniej jakości segregacji odpadów oprócz oznakowania kolorami, które do tej pory było stosowane, dostępne będą także informacje w postaci listy odpadów, które najczęściej sprawiają problemy podczas sortowania. Lista taka będzie widniała bezpośrednio za pojemnikiem dedykowanym dla opisywanej grupy odpadów.
Zużycie energii elektrycznej (G) w wielu hotelach, w tym także w hotelu Amber stanowi jedną z głównych pozycji w budżecie rocznym. Zagadnienia te nie mogły być pominięte także przez kryteria certyfikatu Green Key.

Energia elektryczna powinna być monitowana co najmniej jeden raz w miesiącu
Do tej pory zużycie energii elektrycznej monitorowano poprzez odczyty z otrzymywanych faktur. Kierownictwo Hotelu Amber zdecydowało, że oprócz odczytów z faktur jeden z pracowników hotelu dokonywał będzie odczytów licznika zużycia energii elektrycznej. Wyniki zapisywane będą w przeznaczonym do tego celu zeszycie. W ten sposób uzyskany zostanie dwustopniowy system monitorowania. Dodatkową zaletą będzie to, że możliwe będzie także weryfikowanie wartości zużycia energii elektrycznej otrzymywanych na fakturach.

Systemy kontroli ogrzewania i klimatyzacji powinny być wdrożone
W Hotelu Amber stosowany jest system klucz-karta. Dzięki temu systemowi w pokoju nie zajmowanym przez gości energia elektryczna jest wyłączona. W przypadku ogrzewania pokoi bez rezerwacji kwestia zarządzania systemem ogrzewania przekazana została jednemu z pracowników technicznych. W pokojach tych termoregulatory ustawiane są na mniejszą wartość pozwalającą w krótkim czasie przywrócić pożądaną temperaturę pokoju w przypadku wystąpienia rezerwacji.

Okna w budynku hotelu powinny mieć dostosowany do warunków klimatycznych współczynnik przenikania ciepła
W budynku zainstalowano okna PCV kupione na rynku krajowym. Wszystkie oferowane na rynku polskim okna posiadają współczynnik przenikania ciepła adekwatny do panujących w naszym regionie warunków klimatycznych. Na tej podstawie kryterium zostało spełnione.

Urządzenia i wyposażenie, takie jak wymienniki ciepła, filtry oraz system wentylacji powinien być utrzymany w odpowiednim stanie technicznym
System wentylacji i klimatyzacji w hotelu obsługiwany jest przez firmę serwisową, która zapewnia utrzymanie urządzeń w odpowiednim stanie technicznym. Pracownicy hotelu zostali przeszkoleni w zakresie wymiany filtrów klimatyzacji. Ustalono, że wymiana filtrów odbywać się będzie raz na kwartał. Kierownictwo Hotelu Amber zwróciło także uwagę na fakt, że utrzymanie wymienionych urządzeń w czystości powoduje zwiększenie wydajności ich pracy oraz zwiększenie ich żywotności.

Nowo zakupione minibary nie powinny zużywać więcej niż 1 KWh na dzień
Tylko w części pokoi hotelu Amber zainstalowano minibary. Obecnie zużycie energii elektrycznej przez minibary przekracza 1 KWh na dzień. Kierownictwo hotelu weźmie pod uwagę kryterium energochłonności minibarów podczas planowania zakupu wyposażenia pokoi. W hotelu Amber system klucz-karta dotyczy także minibarów. Oznacza to, że w pokoju bez gości dostawa energii elektrycznej zostaje przerwana także w przypadku minibarów. Zawartość minibarów uzupełniania jest w momencie złożenia rezerwacji pokoju. Wówczas także uruchamiany jest minibar.

Lodówki i telewizory w pokojach są wyłączone podczas gdy pokoje nie są wynajmowane
Kryterium to jest spełnione dzięki stosowanemu w hotelu systemowi klucz-karta. System ten dotyczy wszelkich urządzeń, które wchodzą w skład wyposażenia pokoi.

Przynajmniej 50% żarówek zainstalowanych w hotelu powinno być klasy A
Obecnie w hotelu Amber całe zainstalowane oświetlenie jest energooszczędne. Część publiczną hotelu, czyli recepcja, lobby i restauracja została wyposażona w oświetlenie typu led. W ten sposób kryterium dotyczące stosowania energooszczędnego oświetlenia zostało spełnione.
Kolejną grupą kryteriów certyfikatu Green Key są kryteria dotyczące żywności. Hotel Amber zaopatruje się w żywność u lokalnych producentów. Dzięki temu hotel zapwnia świeżą żywność pochodząca ze znanego źródła. Kierownictwo Hotelu Amber podjęło decyzję o tym, że z roku na rok udział lokalnej żywności będzie wzrastał w ogólnym udziale zakupów. Kierownictwo hotelu zdecydowało także o rozpatrzeniu kupowania certyfikowanej, lokalnej żywności, o ile będzie to możliwe.

Kryteria certyfikatu związane z wnętrzem obiektu nie wymagały żadnych dodatkowych decyzji ani nakładów. Wnętrze Hotelu Amber utrzymane jest bowiem w jednolitym klimacie. Dla gości zapewnione są pokoje dla niepalących. Systematycznie liczba pokoi dla osób palących maleje.

Hotel Amber posiada niewielkiej powierzchni teren zielony. Tereny zielone są także objęte kryteriami certyfikatu Green Key. Dotychczasowe gospodarowanie terenami zielonymi było zgodne z kryteriami certyfikatu i polegało przede wszystkim na stosowaniu nawozów nie więcej niż jeden raz w roku. Nawadnianie terenów zielonych odbywało się poza największym nasłonecznieniem, czyli rano lub wieczorem. Używane do koszenia trawy kosiarki napędzane są benzyną bezołowiową.

Kryteria certyfikatu Green Key dotyczące alternatywnych form wypoczynku w znacznej części zostały spełnione wraz z analizowanymi dotychczas kryteriami. Spełnienie tej grupy kryteriów zostało zapewnione poprzez dostarczenie gościom informacji na temat możliwości korzystania z komunikacji miejskiej, wskazania wypożyczalni rowerów oraz umiejscowienia na udostępnianej mapce najbliższych parków, czy miejsc cennych przyrodniczo.
Kryteria certyfikatu obejmują także część administracyjną hotelu. Spełnienie tychże kryteriów także nie wymagało od kierownictwa hotelu żadnych dodatkowych decyzji, czy też nakładów. Spełnienie tej grupy kryteriów zapewnione zostało poprzez zapewniennie pracownikom odpowiednich warunków pracy.