Dlaczego segregujemy odpady ?

Segregowanie odpadów- jak to robić dobrze?

Selektywna zbiórka odpadów komunalnych „u źródła” jest głównym celem wprowadzenia ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych ma zostać osiągnięte m.in. poprzez zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Pełna realizacja założeń ustawy pozwoli wypełnić obowiązki wynikające z dyrektyw unijnych. Jednym z głównych obowiązków nałożonych na Polskę wynikających z dyrektyw unijnych jest stworzenie do 2015 roku rynku odpadów selektywnych. Nie jest to jednak jedyny cel wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Polska jest także zobowiązania do ograniczenia ilości przeznaczonych do składowania odpadów ulegających biodegradacji. Do dnia 16 lipca 2020 roku ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania nie powinna przekraczać 35% udziału w odniesieniu do masy tego rodzaju odpadów obecnie składowanych.

Recykling, przygotowanie do ponownego użycia oraz odzysk innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz szkła jest kolejnym powodem dla którego segregujemy odpady. Do dnia 31 grudnia 2020 r. powinniśmy osiągnąć 50% poziom recyklingu. Dla osiągnięcia wymienionych celów gminy stosują szereg zachęt mających zwiększyć udział odpadów segregowanych w ich ogólnej ilości. Stąd m.in. niższe opłaty lub zwolnienie z opłat za oddawane segregowane odpady.

Często zadajemy sobie pytanie czy powinniśmy myć opakowania przed oddaniem ich segregacją?vMyjąc opakowania czy kubki po jogurtach dostarczamy surowce wtórne o najwyższej jakości tzn. bez zabrudzeń. Według Ministerstwa Środowiska pozyskiwanie surowców o najwyższej jakości nie powinno odbywać się kosztem nadmiernych obciążeń dla mieszkańców i środowiska naturalnego. Aby samemu odpowiedzieć sobie na pytanie czy powinniśmy myć opakowania przed oddaniem ich do recyklingu powinniśmy zasięgnąć informacji czy takie wymagania są stawiane przez podmioty przetwarzające nasze odpady.

.