Zarządzanie środowiskiem

Zarządzanie środowiskiem

W obiekcie turystycznym realizującym program przyjazny środowisku funkcjonuje polityka środowiskowa. Dokument w przejrzysty sposób informuje, że zarządzający obiektem są świadomi oddziaływania na środowisko oraz zobowiązują się do ograniczenia jego negatywnego wpływu. Zobowiązują się także do:

  • ciągłego doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego;
  • utrzymywania zgodności z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi, które odnoszą się do danego przedsiębiorstwa.

Po opracowaniu polityki środowiskowej przygotować można plan działań, wynikający z celów polityki oraz oceny zawartej w przeglądach ekologicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Plan ten zazwyczaj nakierowany jest na osiąganie efektów ekonomicznych, akceptowanych przez pracowników oraz turystów, bez uszczerbku dla środowiska.
Dobrze zaplanowany system ochrony środowiska to zarówno uzyskanie dobrego wizerunku na rynku, jak i korzyści finansowe, wynikające z zaplanowanego i racjonalnego wykorzystania środków finansowych oraz mniejszych opłat za korzystanie ze środowiska.

Coraz większą popularność w świecie zdobywa System Zarządzania Środowiskowego (dalej: SZŚ). SZŚ (ang. Environment al Management System) jest on częścią ogólnego systemu zarządzania firmą, który obejmuje: strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i środki potrzebne do opracowania, wdrożenia, realizowania, przeglądu i utrzymania polityki środowiskowej. Wydaje się, że prawie cała działalność obiektu turystycznego może szkodzić środowisku. Jednakże problemy środowiskowe są wyjątkowo obszerne, więc niełatwo jest wyróżnić, które czynniki są bardziej istotne, a które mniej. Trudno również uporządkować według ważności oraz uwzględnić problemy występujące w codziennym funkcjonowaniu hotelu. Działania korzystne z punku widzenia środowiska muszą stanowić integralna część zarządzania hotelem.

System zarządzania środowiskiem, angielskie EMAS, jest sformalizowanym, systematycznym podejściem uwzględniającym środowiskowe i socjalne aspekty hotelowej działalności. Dzięki użyciu EMAS obiekt turystyczny ma ustalony sposób identyfikowania problematycznych obszarów, wytycza cele i rozwija strategie, które czynią go bardziej przyjaznym środowisku. Wprowadza owe strategie oraz monitoruje postępy w rozwoju. EMAS pomaga wyznaczać kryteria oraz mierzyć je ilościowo. Sukces każdego EMAS zależy od bezustannego zaangażowania i współpracy każdego członka załogi hotelowej, również osób z kierownictwa hotelu.

Program działań dla ekologicznego obiektu turystycznego w odniesieniu do zarządzania środowiskiem

Systemy zarządzania środowiskiem potwierdzają istnienie następujących elementów:

  • analizy oddziaływania na środowisko, łącznie z wpływem wywołanym przez awarie;
  • monitorowanie przepisów odnoszących się do środowiska;
  • polityka środowiskowa;
  • cele zmierzających do zredukowania wpływów na środowisko;
  • plany działania;
  • procedury kontroli oddziaływania na środowisko działań podejmowanych przez hotel;
  • coroczny audyt ze strony zatwierdzonej jednostki certyfikującej.

.