I edycja konkursu EKO HESTIA SPA

EKO HESTIA SPAKonkurs EKO HESTIA SPA będzie realizowany w cyklach rocznych.
W ramach danej edycji będzie przyznawana jedna nagroda dla polskiej gminy ze statusem uzdrowiska – gminy zrzeszonej w SGU RP. Pierwsza nagroda zostanie przyznana w 2016 roku za działania i inwestycje zakończone do końca roku 2015.
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, posiadające status gminy uzdrowiskowej w rozumieniu stosownych przepisów.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie do siedziby Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP w terminie do dnia 31 stycznia 2016 roku wypełnionego i podpisanego zgłoszenia konkursowego.
Oceny nadesłanych zgłoszeń konkursowych dokona powołana przez Organizatorów Komisja Konkursowa. Ocenie poddane zostaną inwestycje i działania proekologiczne zrealizowane na przestrzeni lat 2010-2015, zasięg terytorialny inwestycji, zaplanowane i uzyskane efekty ekologiczne, projekty i programy m.in. z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, aktywizujące społeczność lokalną itp. oraz planowane przeznaczenie środków finansowych pochodzących od Fundatora.

Wartość nagrody EKO HESTIA SPA wyniesie każdorazowo 100 tysięcy złotych. Laureat Konkursu musi przeznaczyć otrzymane środki finansowe wyłącznie na sfinansowanie dalszych inwestycji i działań o charakterze proekologicznym na terenie nagrodzonej gminy. Pretendujące do nagrody samorządy będą musiały wcześniej zadeklarować i zaplanować, na co są gotowe przeznaczyć uzyskaną nagrodę. Oprócz nagrody pieniężnej, Laureat Konkursu otrzyma od Fundatora dyplom i statuetkę.

Link: http://sgurp.pl/konkurs-eko-hestia-spa/aktualnosci/i-edycja-konkursu-eko-hestia-spa.html