Podlaskie – Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Podlaskie  500 latZarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Numer naboru: RPPD.05.01.00-IZ.00-20-001/16

Cel programu
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Termin, od którego można składać wnioski
30.05.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski
15.07.2016 r. do godz. 15:30

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok

Link: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-51-energetyka-oparta-na-odnawialnych-zrodlach-energii-1.html